Onderwijs en Jeugd

 Goed leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs dient behouden te blijven.

 Schoolzwemmen dient heringevoerd te worden.

 Middels bijscholing en volwassenenonderwijs dient te worden gezorgd dat ouderen mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Vroegtijdig schoolverlaten dient te worden teruggedrongen door actief preventiebeleid te ontwikkelen, waarbij het probleem bij de oorzaak wordt aangepakt en er een duurzame oplossing gevonden kan worden.

Scholen dienen meer betrokken te worden bij de jeugdzorg. Jeugdzorg dient in de meest brede zin van het woord betrokken te worden in de school, waarbij leerlingvolgsystemen een effectief middel kunnen zijn om uitval van welke aard of oorzaak dan ook te voorkomen. Wanneer scholen meer op de hoogte zijn van omstandigheden van een leerling, kunnen zij hier ook beter op inspelen, zonder leerkrachten te overbelasten.

 Scholen dienen pestgedrag vroegtijdig de kop in te drukken. In een leeromgeving zonder veiligheid kan niet geleerd worden.

·   Ook op basisscholen dient meer tijd besteed worden aan maatschappelijke vorming en betrokkenheid, bijvoorbeeld door het bezoeken van verzorgingstehuizen, buurthuizen en hulpdiensten en waar nodig meehelpen, al is het maar door een praatje te maken (met bewoners).

De gemeente moet zich blijvend inspannen om meerdere MBO-en HBO opleidingen naar Den Helder te krijgen

Verplichtingen om ‘brede’ scholen te vormen i.v.m. verplaatsingen uit de weg gaan. Er moet door de gemeente op ieder moment ingegrepen kunnen worden.

Het mag nooit voorkomen dat een jongere door de nieuwe Jeugdwet tot het nieuwe kalenderjaar moet wachten voordat hij of zij hulp kan krijgen. De kwantiteit en kwaliteit dient te worden verhoogd.

Langdurende misstanden dienen door het college van B&W sneller onder de aandacht te worden gesteld.

Terug