Zorg, welzijn en Volksgezondheid

Cliëntenraden moeten een permanent gevraagd én ongevraagd instemmings- en adviesrecht krijgen/ geven. Achteraf ageren is een probleem.

Waar noodzakelijkheid gebleken is, dient overgegaan te worden tot automatiseren van afschrijvingen vaste lasten.

Sociale uitsluiting dient te worden tegengegaan en inwoners dienen actief gemotiveerd en ondersteund te worden om mee te (kunnen) doen in de samenleving, op een manier die passend is bij de persoon in kwestie. De participatiewet, zoals deze nu bestaat, overvraagt bepaalde doelgroepen, terwijl er voor iedereen een passende en zingevende manier is om mee te doen in de samenleving.

Er dient voor gezorgd te worden dat thuiszorg de menselijke maat behoudt en niet tot stopwatchzorg vervalt. De kwaliteit van de zorg zou belangrijker gevonden moeten worden dan de prijs.

Eerlijke lonen zouden bewerkstelligd moeten worden voor medewerkers.

Zorgpersoneel zou multi-inzetbaar moeten zijn, dus behalve lichamelijke zorg zou daar ook een praatje en een bakkie koffie bij moeten horen.
De zorg thuis en in tehuizen moet goed en verantwoord zijn en blijven! Zorg zou aan moeten sluiten bij de behoeften van de patiënt.

Mensen met een handicap hebben het recht om als volwaardige burgers mee te doen in de samenleving. Daar zal de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten optimaal op moeten worden aangepast.

De schuldhulpverlening dient op orde gebracht te worden, zodat mensen niet steeds dieper in de problemen raken. Zo veel mogelijk dient de verantwoordelijkheid zélf behouden te worden. Korte lijnen tussen cliënt en schuldhulpverlening maken de hulp effectiever en duidelijke communicatie voorkomt dat mensen te lang en te vaak in de schuldhulpverlening terecht komen, een primaire taak voor de gemeente. Dit verlicht ook de financiële consequenties voor de gemeente.In samenwerking met ketenpartners als wooncorporaties, GGD en nutsvoorzieningen dienen sluitende afspraken gemaakt te worden om uithuiszettingen, afsluitingen en verergering van schuldenproblematiek te kunnen voorkomen.

Mantelzorgers raken door de verdere bezuinigingen binnen het Sociaal Domein overbelast. Zij verdienen steun en, indien nodig, hulp op alle gebieden. Het ontwikkelen en faciliteren van meer bedden binnen de respijtzorg kan daaraan bijdragen.

Het behoud van het volledige zorgpakket van een ziekenhuis en behoud van werkgelegenheid in de zorg verdienen blijvend de aandacht.

Iedere euro die aan charitatieve instellingen wordt gegeven, is een blijk van een falend systeem. Instanties als de Voedselbank, hoe belangrijk zij ook zijn, zouden er eigenlijk niet  hoeven zijn.

Terug