Openbare orde en veiligheid 

Het imago van de gemeente Den Helder dient op gebied van criminaliteit en vandalisme verbeterd te worden. 

 Een daadkrachtiger proactief politiekorps en een harde aanpak op gebied van vernielingen, diefstal, overlast, zinloos- en huiselijk geweld en verstoring van de openbare orde realiseren. De  politie moet zichtbaarder worden in de wijk.

Op het gebied van softdrugs stellen wij dat legale handel in softdrugs door gelegaliseerde plantages de voorkeur heeft boven de huidige gedoogsituatie, vooropgesteld dat de uitbaters zich niet schuldig maken aan crimineel handelen. Op deze manier zal er meer overzicht zijn voor alle partijen, wat controle en veiligheid ten goede komt.

In samenwerking met de scholen dient er blijvend geïnvesteerd te worden in een preventieprogramma om uitval van welke aard dan ook te voorkomen. De focus moet hierbij liggen op het aanpakken van de oorzaak om tot een duurzame oplossing te komen.

Crisisopvang en ambulante begeleiding voor verslaafden en mensen met psychische kwetsbaarheid uitbreiden door het ontwikkelen van de zogenaamde ‘containerwoningen’  (zorgwoningen).Er dient ten allen tijde hulp beschikbaar te zijn voor de mensen die dit nodig  hebben. Vroegsignalering is hierbij een sleutelwoord, met de bedoeling om de zorg zo effectief mogelijk in te richten.

Er dienen voldoende voorzieningen aanwezig te zijn voor dak- en thuislozen.

Terug